Wiadomości
Opinie, komentarze, interpelacje i nie tylko...

Obrady XXXV sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 28 lutego 2013 roku

Obrady XXXV sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 28 lutego 2013 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1,z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe
otwarcie sesji;

2. Komunikaty:
Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,
Komisje Rady Miasta Gdańska,
Prezydent Miasta Gdańska;

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

4. Uchwały:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 807);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok (druk 808);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

3) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk 813);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki Diabełkowo, rejon ul. Czubińskiego, Wileńskiej i Suwalskiej w mieście Gdańsku (druk 788);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

5) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ulicy Michonia w mieście Gdańsku (druk 766);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

6) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm – skwer w rejonie ulicy Buczka w mieście Gdańsku (druk 789);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

7) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa, wschodnia strona ulicy Koziorożca II w mieście Gdańsku (druk 790);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

8) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej – rejon ulicy Wienieckiej w mieście Gdańsku (druk 803);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

9) w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/530/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek rejon ulicy Przytulnej i Trasy W-Z w mieście Gdańsku (druk 802);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

10) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta (druk 801);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska
Anna Czekanowicz – Drążewska- Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

11) w sprawie wyrażenia woli zawarcia z Samorządem Województwa Pomorskiego umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku (druk 814);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska
Anna Czekanowicz – Drążewska- Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

12) w sprawie zapewnienia na czas nieokreślony na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia w 2013 roku nieokreślonej imiennie rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu, lub innej republiki środkowo-azjatyckiej byłego ZSRR (druk 804);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska
Teresa Kleger – Rudomino – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

13) w sprawie uchwalenia „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” (druk 791);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska
Tadeusz Bukontt – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

14) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu i za parkowanie tych pojazdów na koszt ich właścicieli (druk 810);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska
Tadeusz Bukontt – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

15) w sprawie wyrażenia woli objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku (druk 806);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

16) w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – jednostki budżetowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (druk 816);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

17) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 817);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

18) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (druk 818);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

19) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (druk 819);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

20) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 820);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

21) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska (druk 821);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

22) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk 822);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

23) w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania alkoholowych na terenie miasta Gdańska (druk 809);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

24) w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Gdańska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (druk 811);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

25) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2013 roku (druk 805);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

26) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na realizację w latach 2011-2013 programu „TU i TERAZ” – udział specjalistów i funkcjonariuszy Policji w interwencjach domowych w przypadkach stosowania przemocy (druk 812);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Ewa Kryczało – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

27) w sprawie udzielenia dotacji Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej (druk 815);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Ewa Kryczało – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

28) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych Nr 1 przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku (druk 792);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

29) w sprawie zamiaru likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 793);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

30) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 794);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

31) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych Nr 2 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 795);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

32) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 796);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

33) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 14 przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku (druk 797);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

34) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 14 przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku (druk 798);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.

Serdecznie witam na mojej stronie internetowej,

będąc Radnym Miasta Gdańska chciałbym lepiej, szybciej i sprawniej informować o swojej aktywności. Lokalne media i portale społecznościowe pozwalają jedynie na mocno uproszczone przedstawienie spraw i decyzji, za którymi stoi przecież pogłębiona argumentacja. Z samorządową aktywności wiążę się też wiele wydarzeń istotna dla lokalnych społeczności gdańskich osiedli i dzielnic, które chciałbym tuaj przekazywać.